Regulamin dla Studentów I roku Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2019/2020

 przedmiot: FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

 1. Ćwiczenia i seminaria odbywają się według ustalonego harmonogramu i nie można ich odrabiać w innych terminach. Studenci są zobowiązani do punktualnego przybycia na zajęcia. 
 2. Studenci powinni być merytorycznie przygotowani do każdych ćwiczeń i seminariów opierając się na obowiązującym harmonogramie tematów ćwiczeniowych oraz tematach przeprowadzonych wykładów. Asystenci prowadzący zajęcia mogą sprawdzać przygotowanie studentów do zajęć.

Obowiązujące materiały dydaktyczne:

 

 • wykłady,
 • Stanisław J. Konturek: Fizjologia człowieka (5 części),
 • Konturek: Fizjologia człowieka, wyd. 3, red. T. Brzozowski, rok wydania: 2019

Fizjologia człowieka. Konturek,

 • Władysław Z. Traczyk: Fizjologia człowieka.

 

 1. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest spełnienie wszystkich trzech kryteriów:

 1. Dopuszczalne są tylko trzy nieobecności na zajęciach (ćwiczeniach i seminariach) w ciągu obydwu semestrów.

 1. Obowiązuje uzyskanie minimum 20 punktów z kolokwiów:
 • W ciągu obu semestrów odbędzie się 5 kolokwiów w postaci pisemnej, każde z nich kończy dział tematyczny. Na każdym z nich będzie 10 pytań. Za każde pytanie można uzyskać od 0 punktów do 2 punktów. Każde kolokwium będzie trwało 50 minut.
 • Studenci obcokrajowcy, niepełnosprawni otrzymują dodatkowe 15 minut.
 • Kolokwia odbywają się tylko w jednym terminie.
 • Aby odzyskać utracony z powodu choroby termin należy dostarczyć zwolnienie lekarskie do 7 dni od daty obowiązującego kolokwium (z podaniem do kierownika katedry). Wówczas wyznaczony zostanie jeden dodatkowy termin kolokwium.  

 1. Obowiązuje uzyskanie minimum 10 punktów w ciągu obu semestrów na zajęciach ćwiczeniowych i seminaryjnych.
 • Za wypowiedź ustną lub pisemną można uzyskać od 0 punktów do 2 punktów
 • Za obecność na wszystkich seminariach można uzyskać 2 punkty
 • Za obecność na wszystkich ćwiczeniach można uzyskać 1 punkt.

 

Studenci, którzy nie spełnili tylko jednego z trzech warunków zaliczenia mogą uzyskać dopuszczenie do II terminu egzaminu po zdaniu kolokwium zaliczeniowego odbywającego się na początku sesji poprawkowej.

Studenci, którzy nie spełnili dwóch lub więcej warunków zaliczenia tracą możliwość przystąpienia do egzaminu w obu terminach.      

 1. Egzamin końcowy w formie pisemnej (20 pytań) zostanie przeprowadzony po zakończeniu kursu z fizjologii (koniec II semestru). Egzamin będzie trwał 180 minut.
 2. Studenci legitymujący się najlepszymi wynikami w trakcie roku akademickiego zostaną nagrodzeni zwolnieniem z egzaminu końcowego z fizjologii.

 

 • Studenci, którzy w wyniku wypadków losowych powtarzają kurs fizjologii, mogą (po wyrażeniu zgody przez kierownika katedry) uzyskać zwolnienie z zajęć ćwiczeniowych, ale są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich seminariach i kolokwiach.