W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego następuje zmiana organizacji zajęć z fizjologii dla Wydziału Farmaceutycznego:

 1. Seminarium z neurofizjologii zostanie przekształcone w zajęcia o charakterze samokształcenia. W ramach tych zajęć bardzo proszę o przygotowanie prezentacji multimedialnej. Poniżej zasady przygotowania prezentacji:
 • każdy student wybiera temat z listy - tematy nie mogą się powtarzać w danej grupie.
 • zadanie dotyczy także studentów zwolnionych z zajęć ćwiczeniowych
 • prezentacja ma zawierać od 5 do 10 slajdów (nie licząc slajdu tytułowego z zadanym tematem oraz imieniem i nazwiskiem)
 • proszę ściśle trzymać się tematu, slajdy mają być wykonane ze zrozumieniem, a nie na zasadzie kopiuj/wklej. Tylko takie prezentacje będą oceniane.
 • ilość możliwych punktów przyznanych za prezentację zawiera się pomiędzy 0 i 5 pkt
 • prezentacje proszę przysłać do dnia 23.03.2020, na adres e-mail:

grupa wtorek 8:00  jolanta.majka@uj.du.pl

grupa wtorek10:30  jakub.cieszkowski@uj.edu.pl

grupa piątek 8:00  aleksandra.szlachcic@uj.edu.pl

 1. Zajęcia ćwiczeniowe ze spirometrii.
 • Zostanie udostępniona prezentacja – prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
 • Ponadto bardzo proszę, aby każdy student odpowiedział na dowolnie wybrane jedno pytanie z podanej listy (odpowiedzi mają być indywidualne, nie będą oceniane odpowiedzi o charakterze kopiuj/wklej).
 • Zadanie nie dotyczy studentów zwolnionych z ćwiczeń.
 • Odpowiedzi proszę przysłać do dnia 30.03.2020 na adres: aleksandra.szlachcic@uj.edu.pl

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA PRZEZENTACJI Z NEUROFIZJOLOGII (za seminarium)

 1. Przedstaw na schemacie i omów składowe pętli gamma. Wyjaśnij jej znaczenie fizjologiczne.
 2. Podaj podział funkcjonalny móżdżku oraz omów znaczenie fizjologiczne poszczególnych części.
 3. Przedstaw na schemacie kręgi neuralne funkcjonujące pomiędzy jądrami podkorowymi. Omów rodzaje neuromediatorów uwalnianych w poszczególnych kręgach.
 4. Wymień proprioreceptory, omów ich lokalizację  oraz drogi nerwowe przewodzące informacje od tych receptorów do pól czuciowych.
 5. Przedstaw lokalizację i znaczenie fizjologiczne okolic kojarzeniowych kory mózgowej.
 6. Przedstaw rodzaje pamięci oraz opisz na czym polega zjawisko jej konsolidacji.
 7. Przedstaw strukturę wstępującego układu siatkowatego oraz scharakteryzuj jego rolę fizjologiczną.
 8. Przedstaw schemat powstawania odruchów warunkowych oraz sposoby ich hamowania.
 9. Wyjaśnij pojęcie Górnego Neuronu Motorycznego i podaj skutki uszkodzenia na różnych poziomach.
 10. Przedstaw na schemacie oraz podaj definicję i lokalizację bramki bólowej. Wyjaśnij mechanizm jej działania oraz jej znaczenie fizjologiczne.
 11. Posługując się schematami przedstaw fizjologiczne mechanizmy kontrolujące napięcie mięśniowe.
 12. Przedstaw na schemacie i omów poszczególne składowe odruchu zgięciowego.
 13. Wymień struktury mózgowe odpowiedzialne za powstawanie i wykonanie ruchu dowolnego. Wyjaśnij na czym polega udział tych struktur w tym procesie.
 14. Scharakteryzuj czucie protopatyczne oraz omów drogi przewodzące ten rodzaj wrażeń zmysłowych.
 15. Scharakteryzuj czucie epikrytyczne oraz omów drogi przewodzące ten rodzaj wrażeń zmysłowych.
 16. Wymień oraz omów znaczenie i lokalizację poszczególnych ośrodków mowy.
 17. Sen. Scharakteryzuj struktury mózgowe kontrolujące zjawisko snu oraz omów zmiany ruchowe i wegetatywne zachodzące w poszczególnych fazach snu.
 18. Przedstaw i scharakteryzuj rodzaje pamięci deklaratywnej.
 19. Wyjaśnij dlaczego podwzgórze jest nadrzędnym ośrodkiem odpowiedzialnym za homeostazę organizmu.
 20. Przedstaw schemat odruchu rozciągowego: fazy dynamicznej i statycznej. Scharakteryzuj składowe łuku odruchowego.
 21. Omów struktury odpowiedzialne za powstawanie świadomości oraz wyjaśnij na czym polega świadomość.
 22. Wymień ośrodki zlokalizowane w płacie czołowym. Przedstaw ich funkcje oraz skutki uszkodzenia.
 23. Scharakteryzuj mechanizmy i struktury kierujące zachowaniem popędowo-emocjonalnym.
 24. Omów skutki całkowitego, poprzecznego przecięcia rdzenia kręgowego.
 25. Scharakteryzuj mechanizmy termoregulacyjne działające ośrodkowo i obwodowo.
 26. Powstawanie, krążenie, skład oraz znaczenie płynu mózgowo-rdzeniowego.
 27. Wyjaśnij na czym polega rola móżdżku w kontroli aktywności ruchowej człowieka.
 28. Dolny neuron motoryczny, podaj lokalizację, znaczenie fizjologiczne i skutki uszkodzenia.
 29. Wyjaśnij na czym polega uzupełniająca specjalizacja półkul mózgowych.
 30. Wymień i scharakteryzuj ośrodki zlokalizowane w płacie skroniowym i ciemieniowych. Podaj ich znaczenie oraz skutki uszkodzenia.
 31. Wymień oraz scharakteryzuj rdzeniowe odruchy obronne.
 32. Omów organizację Autonomicznego Układu Nerwowego (ośrodki, drogi przewodzenia, receptory, neuromediatory, blokery receptorów).
 33. Omów rodzaje bólu, ich charakterystykę oraz wyjaśnij mechanizm powstawania bólu odbitego.
 34. Wyjaśnij zasady kodowania informacji w receptorach.
 35. Omów budowę wrzeciona nerwowo-mięśniowego.
 36. Wyjaśnij mechanizm powstawania gorączki.
 37. Wymień oraz scharakteryzuj neurotrofiny.
 38. Scharakteryzuj rytmy biologiczne oraz wyjaśnij pojęcie zegara biologicznego.
 39. Wyjaśnij pojęcie oraz mechanizm dwupunktowej dyskryminacji korowej dla przewodzenia czucia
 40. Przedstaw i scharakteryzuj rodzaje pamięci niedeklaratywnej.

 

PYTANIA DO ĆWICZEŃ Z UKŁADU ODDECHOWEGO (spirometria)

 1. Scharakteryzuj czynniki kontrolujące grę drzewa oskrzelowego.
 2. Scharakteryzuj najważniejsze czynniki kontrolujące szerokość naczyń płucnych.
 3. Wyjaśnij co to jest oddechowy opór sprężysty i od czego zależy.
 4. Przedstaw sposób pomiaru oporu sprężystego płuc. 
 5. Wyjaśnij co to jest opór niesprężysty i od czego zależy.
 6. Przedstaw sposób pomiaru oddechowego oporu niesprężystego. 
 7. Przedstaw metodykę i znaczenie diagnostyczne najczęściej stosowanych dynamicznych testów spirometrycznych.
 8. Omów sposób transportu CO2 w osoczu krwi.
 9. Omów sposób transportu O2 w osoczu krwi, wyjaśnij pojęcie pojemności tlenowej.
 10. Wyjaśnij co to jest FRC oraz omów znaczenie fizjologiczne tego wskaźnika.
 11. Przedstaw graficznie wahania wartości ciśnienia wewnątrzopłucnowego, wewnątrzpęcherzykowego, objętości oddechowej w czasie cyklu oddechowego. 
 12. Omów parametry statycznych testów spirometrycznych.
 13. Scharakteryzuj własności oraz znaczenie fizjologiczne surfaktantu.
 14. Przedstaw rolę fizjologiczną górnych dróg oddechowych.
 15. Przedstaw znaczenie efektu Bohra dla fizjologii oddychania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydział Farmacji

ĆWICZENIA nr 6       31.03.2020 i 3.04. 2020

 

PYTANIA DO ĆWICZEŃ Z RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

Tematy do analizy po przyswojeniu prezentacji:

 1. Zwrotne wchłanianie HCO3- przez kanaliki nerkowe i jego udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.
 2. Mechanizm oszczędzania zasad i jego udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.
 3. Przedstaw na diagramie Davenporta zmiany zachodzące w kwasicy gazowej i alkalozie metabolicznej niewyrównanej i wyrównanej i podaj jakie mogą być przyczyny tych zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej.
 4. Przedstaw na diagramie Davenporta zmiany zachodzące w alkalozie gazowej i kwasicy metabolicznej niewyrównanej i wyrównanej i podaj jakie mogą być przyczyny tych zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej.

 

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA PRZEZENTACJI Z ZAKRESU FIZJOLOGII UKŁADU WYDALNICZEGO

 1. Charakterystyka krążenia nerkowego, jego wielkość i sposoby pomiaru.
 2. Omów zjawisko autoregulacji przepływu nerkowego, jego mechanizmy fizjologiczne oraz podlegające mu parametry funkcji nerek.
 3. Omów zjawisko filtracji kłębuszkowej oraz scharakteryzuj czynniki majce wpływ na wielkość filtracji.
 4. Omów metody pomiaru filtracji kłębuszkowej oraz podaj wielkość filtracji dla glukozy, mocznika, inuliny, kreatyniny oraz kwasu paraaminohipurowego oraz wyjaśnij dlaczego wartości te są zróżnicowane.
 5. Omów proces resorpcji wody na całej długości pętli nefronu.
 6. Omów proces resorpcji sodu na całej długości pętli nefronu.
 7. Omów proces resorpcji potasu na całej długości pętli nefronu.
 8. Wchłanianie glukozy w kanalikach nerkowych. Rola sodu i insuliny w tym procesie.
 9. Wchłanianie aminokwasów w kanalikach nerkowych, rola sodu w tym procesie.
 10. Co to jest zjawisko sply i jakich substancji dotyczy.
 11. Wydzielanie kanalikowe w nerkach i jego mechanizmy.
 12. Równowaga kłębuszkowo-kanalikowa, mechanizmy i znaczenie fizjologiczne.
 13. Przedstaw nerkowe mechanizmy zagęszczania moczu.
 14. Przedstaw nerkowe mechanizmy rozcieńczania moczu.
 15. Podaj sposoby oceny zdolności nerki do zagęszczania i rozcieńczania moczu.
 16. Wyjaśnij mechanicyzmy osmorecepcji i jej rolę w regulacji osmolarności i objętości płynów ustrojowych.
 17. Mechanizmy sprzężeń zwrotnych związanych z regulacją objętości krwi i płynów ustrojowych.
 18. Odwodnienie hiperosmotyczne, przyczyny i mechanizmy kompensacyjne.
 19. Odwodnienie hipoosmotyczne, przyczyny i mechanizmy kompensacyjne.
 20. Odwodnienie izoosmotyczne, przyczyny i mechanizmy kompensacyjne.
 21. Określ przestrzenie wodne organizmu oraz skład płynów ustrojowych.
 22. Przedstartowa bilans wymiany wody pomiędzy ustrojem a otoczeniem oraz omów czynniki wpływające na ten proces.
 23. Przestaw sposoby pomiaru przestrzeni wodnych organizmu.
 24. Omów zjawisko diurezy osmotycznej.
 25. Neurogenne mechanizmy kontroli oddawani moczu. Cystogram.
 26. Nerka jako narząd dokrewny.
 27. Rola nerek w gospodarce wapniowo-fosforanowej.
 28. Rola ANP w nerkowej kontroli wydalania sodu.
 29. Rola ADH w nerkowej kontroli wydalania wody.
 30. Diureza, wartości fizjologiczne i mechanizmy regulacyjne.
 31. Podaj definicję klirensu i omów znaczenie tego parametru w pomiarze funkcji nerek.
 32. Omów neuro-hormonalną regulację przepływu nerkowego.
 33. Omów fizjologiczne zjawiska odpowiedzialne za stabilizację filtracji kłębuszkowej.
 34. Omów mechanizm działania wzmacniaczy przeciwprądowych i ich udział w zjawisku zagęszczania moczu.
 35. Mocznik, jego klirens i rola w czynności nerek.
 36. Przedstaw fizjologiczne pętle regulacyjne sprzężeń zwrotnych uruchamiane w odpowiedzi na zmniejszenie objętości płynów ustrojowych.
 37. Przedstaw fizjologiczne pętle regulacyjne sprzężeń zwrotnych uruchamiane w odpowiedzi na zwiększenie objętości płynów ustrojowych.
 38. Omów czynniki aktywujące i hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron, zakres fizjologicznego działania angiotensyny II oraz rolę tego układu w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi i równowagi kłebuszkowo-kanalikowej.
 39. Efektywne ciśnienie filtracji, jego wartość oraz czynniki modyfikujące to ciśnienie.
 40. Co to jest klirens osmotyczny i klirens wolnej wody i o jakiej funkcji nerek świadczy klirens wolnej wody?